Rozdział 18

Skutki wpływania Szatana na ludzi

Władza Szatana, inaczej mówiąc jego panowanie nad światem, nie polega na tym, że siedzi on w jakimś centralnym miejscu, z którego kieruje uczuciami ludzi na całym świecie. Pewnie nie obserwuje nas ani nie zajmuje się na co dzień wprowadzaniem ludzi po ich śmierci do swojego piekła w świecie duchowym. Jego rządy, czyli wpływ na nasze życie, odbywają się za pośrednictwem wszczepionej w nas upadłej natury, którą dziedziczymy od niego w momencie urodzenia. Przychodząc na świat, już od samego momentu narodzin, otrzymujemy „na dzień dobry” dziedzictwo jego charakteru pochodzącego z procesu upadku na samym początku historii ludzkości. Chodzi oczywiście o wspomnianą upadłą naturę. O tym już pisałem.

Wszczepienie w nas upadłej natury można porównać do wprowadzenia przez programistę wirusa albo złośliwego kodu do systemu informatycznego. Po tej czynności programista nie musi już sam wpływać na destrukcję każdego poszczególnego komputera, gdyż robi to za niego wirus wszczepiony w cały system. Szatan nie musi zatem sterować poszczególnymi ludźmi, gdyż wszczepiona przez niego upadła natura dość dokładnie penetruje osobowości ludzkie. Nie należy się zatem zastanawiać nad tym, czy tacy zbrodniarze jak Hitler doświadczali bezpośredniego wpływu „księcia tego świata”. Określił to Jezus Chrystus w przypadku wpływu Szatana na żydowskich przywódców religijnych. Nazwał go po prostu ich ojcem. Pytanie zatem brzmi, czy wszyscy mamy za ojca Szatana, czy tylko jacyś wyjątkowo źli ludzie. Niestety, to pierwsze. Choć przeciw duchowemu ojcostwu Szatana buntuje się nasza pierwotna natura, to ta druga, upadła, czyni z nas podwładnych Szatana. Ten stan potwierdzał Jezus przy różnych okazjach, nazywając Szatana „panem tego świata”.

Nie ma lepszego wytłumaczenia zjawiska, że Szatan i jego demony mają destrukcyjny wpływ na ludzi, jak tylko przez mechanizm funkcjonowania wszczepionej w nas upadłej natury. Oddziaływanie pochodzące od uczuć upadłego Archanioła i jego upadłych aniołów nieustannie kształtują część naszej osobowości. My, żyjąc w konkretnych warunkach, kierujemy się tym złym wpływem, przenosząc swój stan na codzienne życie. Stąd u ogromnej części ludzi obok dobrych myśli i pragnień stale funkcjonują złe uczucia, myśli i pragnienia. Zauważyłem, że gdy ktoś tak rozumie wpływ zła na człowieka, to często jest oskarżany o nietypowość. Równocześnie, gdy ktoś we wszystkim widzi obecność Boga, to nikt tego nie kwestionuje. To niewłaściwa sytuacja, stąd essenceizm podkreśla, że to Szatan, a nie Bóg jest obecny w naszym świecie.

Kluczowym uczuciem człowieka jest pragnienie spełnienia swojej woli. Wynika ono z naszej pierwotnej natury, gdyż Stwórca chciał, abyśmy wprowadzali w życie swoje pragnienia w oparciu o wiedzę i uczucie miłości. Zło polega na tym, że to wprowadzanie woli odbywa się również przez upadłą naturę. W wyniku tego powstaje wiele złych uczuć wpływających na nasze postępowanie. Zbyt często tworzymy scenariusz zdarzeń wynikły z niewłaściwego rozeznania rzeczywistości właśnie tę przez podległą Szatanowi upadłą naturę.

Warto również dodać, że to z upadłej natury wynika strach przed Bogiem i zjawiskami związanymi z tak zwanymi karami za grzechy. To właśnie wskutek upadku pierwszych ludzi odziedziczyliśmy te uczucia. To również jest jedno ze zjawisk, którymi posługuje się Szatan.

Można to lepiej zrozumieć na konkretnym przykładzie działalności społecznej. Zauważamy, że najbardziej narażonym na wypaczenia uczuciem człowieka jest pragnienie władzy nad innymi. To jest właśnie główna cecha upadłej natury odziedziczonej od Szatana.  Najgorzej jest wtedy, gdy u przywódców politycznych pragnienie władzy wynika z chęci rewanżu wobec jakichkolwiek przeciwników. Zaczynają oni traktować ich jak wrogów, nawet na dużą skalę. Znamienną i rzucającą się w oczy oznaką zła jest wówczas nienawiść. To ona zbiega się z chęcią odwetu, dokładając również do tego pewien rodzaj satysfakcji lub radości ze zniszczenia przeciwnika. Tacy przywódcy kierujący się odwetem i nienawiścią wciągają w ten stan również ludzi z kręgu swojej działalności. Ci z kolei, na skutek ich bezpośredniego wpływu, zaczynają myśleć i działać tak jak ich przywódca. Tworzy się wówczas silne grono osób ześrodkowanych na osobowości lidera, przejmujących jego odczucia. Może wówczas dojść do skażenia odwetem i nienawiścią poważnej części całej społeczności, a nawet dużej części narodu. Modelowym przykładem takiej sytuacji były rządy Hitlera. Jeśli jednak uważnie prześledzimy dzieje ludzkości, to podobnych sytuacji znajdziemy dużo więcej i to w każdym stuleciu. Tacy nasączeni nienawiścią i odwetem przywódcy polityczni są idealnym instrumentem w dyspozycji Szatana w celu stałego utrzymywania władzy nad ludźmi.

Niestety od wieków trwa taki niechciany stan naszego świata. Choć nie zawsze mamy do czynienia jedynie ze złymi przywódcami, to jednak to, co napisałem powyżej, ma na celu wyjaśnienie jednego z głównych sposobów działania Szatana. Właśnie opisany powyżej mechanizm umożliwia mu stałe panowanie nad nami.

 

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii